Bestyrelsen

Bestyrelsen i Den Selvejende Institution af Klubtilbud i Slagelse Kommune

Formand:
Thomas Junker

Bestyrelsesmedlemmer:
Lone Hansen
Lonnie Hauritz
Kasper Pedersen
Jan Schrøder
Tine Dalsø
Repræsentant fra Slagelse kommune: Karina Albrechtsen
Brugerrepræsentant fra Klub Fri:

Udvalg

Aktivitetsudvalget består af:
Claus Hviid
Ove Hviid
Jan Schrøder
Tine Dalsø

Vedtægter

§ 1. Den selvejende institutions navn er: Den selvejende institution af Klubtilbud i Slagelse Kommune. Dens hjemsted er: SLAGELSE KOMMUNE og er en fusion mellem KLUB FRI og CAFE AMALIE.

§ 2. Den selvejende institution formål er at virke for og drive omsorgsklubber for unge og voksne som er fysisk og psykisk udviklingshæmmede og i henhold til Servicelovens §§ 36 og 79. Den selvejende institution skal drive mindst to klubber, en som er beliggende i Korsør By og benævnes ”CAFE AMALIE”, og en som er beliggende i Slagelse By og benævnes ”KLUB FRI”. De to klubber er ved sammenlægningen meget forskellige, og det tilstræbes at bevare denne forskellighed både i struktur og typer af arrangementer, da udbuddet i kommunen derved bliver så bredt som muligt.

§ 3. Klubbernes aktiviteter fastsættes af en bestyrelse der varetager den overordnede ledelse.

§ 4. Bestyrelsen består af 7 medlemmer der udpeges således: 3 medlemmer udpeges af Slagelse Kommunens handicapchef og hvoraf 2 af de 3 skal være indstillet af den selvejende institution. 2 medlemmer vælges blandt klubbernes brugere over 18 år og således at begge klubber repræsenteres i bestyrelsen. 2 medlemmer vælges blandt de ansatte, og således at begge klubbers ansatte er repræsenteret i bestyrelsen.
Bestyrelsen udpeges/vælges for 2 år ad gangen, fra 1. januar. Valg blandt klubbernes brugere foretages en gang årligt på et dertil indkaldt møde i klubben. 1 medlem vælges i lige år og 1 medlem vælges i ulige år. De bestyrelsesmedlemmer der udpeges af kommunens handicapchef, udpeges for 2 år.

§ 5. Bestyrelsen vælger selv sin formand, som indkalder til og leder mødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Med mindre andet angives i en forretningsorden, afgøres sager og beslutninger ved almindeligt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Institutionens personale ansættes og afskediges af bestyrelsen. Bestyrelsen har det fulde ansvar for den pædagogiske ledelse og den daglige ledelse og drift af klubberne med mindre der ansættes personale hertil.

§ 6. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomisk anliggender varetages under hensyntagen til institutions formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutions daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning. Indgåelse og ophævelse af overenskomst mellem den selvejende institution og Slagelse Kommune kræver bestyrelsens tilslutning. Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift, ligesom bestyrelsen indgår en driftsoverenskomst med Slagelse Kommune.

§ 7. Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilende gældsforpligtelser.

§ 8. Ændringer af vedtægten kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 9. I tilfælde af institutions nedlæggelse skal en eventuel kapital med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål.

§ 10. Nærværende vedtægter træder i stedet for vedtægterne af 11. oktober 1988.

>